Έμπιστη

RelaxBanking Mobile

kocha
6.98MB
Λήψη
Λήψεις 25M - 50M
Έκδοση 1.8.6 πριν 1 μήνα

Περιγραφή του RelaxBanking Mobile

Abbiamo realizzato la App Relax Banking Mobile per offrirti la comodità di uno sportello bancario sul tuo Smartphone e Tablet e per darti la libertà di fare operazioni ovunque ti trovi.

A tua scelta potrai decidere di scegliere l’accesso veloce che consente di utilizzare le funzionalità informative senza dover inserire il codice OTP. Anche in caso di accesso veloce, le operazioni dispositive verranno sempre protette dall'utilizzo dell’OTP.

Con l’App di Relax Banking controlli il saldo e i movimenti del conto corrente, puoi disporre bonifici, ricaricare il cellulare, le carte prepagate e Mediaset Premium, pagare Bollettini Postali, interrogare il tuo Dossier Titoli e i movimenti delle tue carte di credito e prepagate. Una piattaforma semplice ed intuitiva per gestire il conto con un movimento delle dita.

Scarica l’App ed accedi sin da subito con le credenziali del tuo Internet Banking e stai tranquillo, l’App di RelaxBanking è sicura: i dati sono protetti attraverso i massimi sistemi di sicurezza utilizzati anche per la versione Web.

Mentre la scopri noi stiamo già lavorando per darti altre nuove emozioni…

We made the Mobile Banking App Relax to give you the convenience of a bank on your Smartphone and Tablet and to give you the freedom to do business wherever you are.

At your choice you can decide to choose fast access that allows you to use the features of information without having to enter the code OTP. Even in the case of fast access, the operations will always be protected by the use of the OTP dispositive.

With the App Relax Banking controls balance and transactions of the current account, you can order transfers, recharge your cell phone, prepaid cards and Mediaset Premium, pay Bulletins Post, query your Securities Accounts and movements of your credit cards and prepaid cards. A simple and intuitive platform to manage the account with a movement of his fingers.

Download the app and sign in right away with the credentials of your Internet Banking and worry, the app RelaxBanking is sure: the data are protected by the highest security systems used for the Web version.

While we discover we are already working to give you other new emotions ...

Δείτε περισσότερα

Αξιολογήσεις χρηστών για RelaxBanking Mobile

3
3
5
1
4
0
3
1
2
0
1
1

Αξιολογήσεις για RelaxBanking Mobile

Γλώσσα
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για RelaxBanking Mobile, κάνετε την αρχή!

Επισήμανση RelaxBanking Mobile

Επισήμανση ως: trusted
Λειτουργεί τέλεια 0
Επισήμανση ως: needs licence
Χρειάζεται άδεια 0
Επισήμανση ως: fake
Ψεύτικη εφαρμογή 0
Επισήμανση ως: virus
Ιός 0
Αvatar του store kocha
Store kocha 44.23k 13.44M

Πληροφορίες APK σχετικά με RelaxBanking Mobile

Έκδοση APK 1.8.6
Συμβατότητα Android 4.4+ (KitKat)
Προγραμματιστής BCC Sistemi Informatici S.p.A.


Λήψη RelaxBanking Mobile APK
Λήψη